គុណសម្បត្តិរបស់យើង។

មានឯកទេសក្នុងការផលិតវីសអស់រយៈពេល 15 ឆ្នាំផលិតផលត្រូវបាននាំចេញទូទាំងពិភពលោក។
Shandong Youpin Stainless Steel Materials Co., Ltd. ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ 2022 ជាមួយនឹងដើមទុនចុះបញ្ជី 120 លានយន់ ជាមួយនឹងបុគ្គលិកច្រើនជាង 100 នាក់ និងតម្លៃទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំ 1.5 ពាន់លានយន់។

អតិថិជនរបស់យើង។

thyssenkrupp
ហ្វា
posco
ផាត
crrc
byd
ស៊ីងសាន
cnooc